Virksomhedens (juridiske) navn: MIDTJYDEN STALDINVENTAR ApS Organisationsform: Anpartsselskab CVR nr: 31 42 24 42 Adresse: Industriparken 35, 7400 Herning E-mail adresse: [email protected] Telefonnummer:97127394 Etableringsår:2008

Forbrugerkøb

Når du handler med staldinventar.dk indgås aftaler på dansk. Priserne er dagspriser. Hvis du ønsker, at modtage en kopi af din ordrebekræftelse, skal du sende en mail til [email protected]

HVIS DU FORTRYDER DIT KØB (FORTRYDELSESRET)

Du har 30 dages fortrydelsesret, når du handler på staldinventar.dk. Fortrydelsesretten løber fra den dag, du har modtaget varen. Emballage og varens stand, når du sender den tilbage.

Fortrydelsesretten kan kun udnyttes, hvis varen tilbageleveres i væsentligt samme stand og mængde. Fortrydelsesretten bortfalder derfor, hvis du bruger varen på en måde, som helt åbenbart forringer varens salgsværdi væsentligt.

 

Ved køb af inventar og udstyr kan den originale emballage udgøre en væsentlig del af varens værdi. Send derfor emballagen med retur, for at sikre, at betingelserne for at udøve fortrydelsesretten er opfyldt.

Hvis du fortryder købet, skal varerne sendes til:

Midtjyden Staldinventar Industriparken 35 DK-7400 Herning

Du kan også fortryde købet ved at nægte at modtage. Vær dog opmærksom på, at der kan være en udgift for returforsendelsen herfor.

Du får naturligvis det beløb, du har indbetalt til os, tilbage Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb du har indbetalt til os, tilbage. Beløbet bliver overført til det kort du har betalt med eller på din bankkonto, når vi har modtaget varen retur og kontrolleret, at den lever op til reglerne for fortrydelsen.

Eneste omkostning du har når du fortryder, er portoen for at sende varen tilbage til os.

Hvad skal jeg sende med tilbage?

Du skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen. Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

 

HVIS DER ER NOGET GALT MED VAREN (REKLAMATIONSRET)

Når du handler på staldinventar.dk har du selvfølgelig 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Hvor hurtigt skal jeg reklamere?

Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer indenfor to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig. Vi refunderer rimelige fragtomkostninger Er reklamationen berettiget refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger.

Varen sendes til:

Midtjyden Staldinventar Industriparken 35 DK-7400 Herning

Vi har brug for følgende information når du sender varen til os Når du returnerer varen, bedes du oplyse hvad problemet er, så detaljeret som muligt. Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende. Husk at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, og få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

Generelt:

BETALING

Medmindre andet er aftalt, skal betaling ske med Dankort eller kreditkort. Dankort Bankoverførsel (obs! Ved bankoverførsel er du ikke beskyttet af indsigelsesordningen) Der tages ikke gebyr ved betaling på staldinventar.dk. Beløbet hæves først på dit kort, når varerne sendes fra staldinventar.dk. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet.

PERSONDATAPOLITIK

For at du kan indgå aftale med os på staldinventar.dk, har vi brug for følgende oplysninger:

Navn Adresse Telefonnummer E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig. Personoplysningerne registreres hos Midtjyden Staldinventar ApS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og de ansatte for Midtjyden Staldinventar ApS har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Den dataansvarlige på staldinventar.dk er Midtjyden Staldinventar ApS Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til staldinventar.dk videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. Som registreret hos Midtjyden Staldinventar ApS har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Midtjyden Staldinventar ApS via e-mail [email protected]

Cookies

På staldinventar.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, hvordan afhænger af din browser. Du skal skrive hvem der sætter cookies på jeres hjemmeside

 

Webstatistik.

Vi bruger en webstatistik på staldinventar.dk hvilket betyder, at et statisk-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv. Webstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere staldinventar.dk.

Erhvervskøb

ANVENDELSE

1.1 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved salg fra Midtjyden Staldinventar (herefter ”Sælger”) til kunden (herefter ”Køber”). Dette gælder også, selvom Køber under købsforhandlingerne eller i Købers udbudsmateriale eller i Købers bekræftelse af købet over for Sælger har anført andre vilkår for købet, idet alle sådanne vilkår anses for frafaldet ved Sælgers endelige tiltrædelse af købet, medmindre Sælger heri udtrykkeligt skriftligt gengiver de enkelte betingelser, der pålægges Sælger, og som er andre eller anderledes formulerede end de i disse salgs- og leveringsbetingelser anførte.

TILBUD OG ACCEPT

2.1 Kun skriftlige tilbud er gældende for Sælger. Tilbud er gældende i 6 uger. Den i tilbuddet angivne leveringshorisont/-tidspunkt er alene vejledende, og leveringstiden er først endelig, når den er anført i ordrebekræftelsen, jfr. dog i øvrigt pkt. 5.2.

PRISER

3.1 Priser i tilbud, ordrebekræftelser og kontrakter er dagspriser ekskl. moms, afgifter og montage, der er på mange billeder i salgsmateriale ekstra udstyr som ikke med mindre det fremgård på tilbud / ordrebekræftelse i inkl. i prisen. Sælger forbeholder sig ret til at ændre priser i tilfælde af væsentlige ændringer i indkøbspriser, produktionsomkostninger, arbejdsløn, råmaterialer, underleverancer, valutakurser, fragt, diskonto, told, skatter, afgifter og o.l. samt ved begivenheder, der er omfattet af pkt. 7.

4.2 Kun ved skriftlig aftale kan der udstedes en faktura med 8 dage netto

4.3 Erlægger Køber ikke betaling i rette tid, er Sælger berettiget til fra forfaldsdagen at beregne morarente med 2 % pr. påbegyndt måned efter forfaldsdagen samt kræve rykker- og inkassogebyrer i overensstemmelse med lovgivningen.

4.4 Køber er hverken berettiget til at holde nogen del af det fakturerede beløb tilbage eller til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede beløb med eventuelle modkrav mod Sælger, som ikke skriftligt er anerkendt og accepteret af Sælger.

4.5 Uanset om andre betalingsvilkår tidligere måtte være aftalt med Sælger, er Sælger i tilfælde af Købers forsinkelse med købesummens betaling berettiget til at gøre fremtidige leverancer betinget af kontant betaling, eller at Køber stiller fornøden sikkerhed.

4.6 Uanset ovenstående forbeholder Sælger sig ret til, før levering, at afkræve garanti for betaling eller betaling forud for levering.

LEVERING OG LEVERINGSTID

5.1 Medmindre anden leverings klausul er aftalt, sker levering AB fabrik på den i tilbuddet/ordrebekræftelsen angivne adresse i Danmark i standard emballage i henhold til gældende INCOTERMS 2000 ”ex works”.

5.2 Den i tilbuddet angivne leveringshorisont/-tidspunkt er alene vejledende, og leveringstiden er først endelig, når den er anført i ordrebekræftelsen. Leveringstiden i ordrebekræftelsen er fastsat af Sælger efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved ordrebekræftelsens afsendelse. Medmindre andet skriftligt aftales, anses en levering for rettidig, såfremt levering sker i perioden fra 3. hverdag før til 3. hverdag efter en i ordrebekræftelsen anført konkret dato, medens levering anses for rettidig, såfremt levering sker i perioden fra 5 hverdage før til 5 hverdage efter en i ordrebekræftelsen angivet leveringsuge. Dette gælder dog ikke, hvis det i ordrebekræftelsen er angivet, at leveringsterminen er fast.

5.3 Køber er ikke berettiget til at udskyde den aftalte leveringstermin uden forudgående aftale med Sælger.

5.4 I tilfælde af forsinkelse bedes Køber reklamere straks. Køber kan herefter alene hæve købet, såfremt Sælger ikke har leveret senest 5 hverdage efter skriftligt påkrav til Sælger fra Køber. Køber kan i intet tilfælde kræve erstatning som følge af forsinkelse.

ALTERNATIVT

5.5 Forsendelsesmåden bestemmes af Køber, og forsendelsen sker i øvrigt for Købers regning.

5.6 Såfremt Køber måtte ønske leverancen særligt beskyttet eller emballeret, leveres en sådan beskyttelse eller emballage alene efter forudgående særskilt aftale med Sælger herom, og Køber faktureres alle omkostninger herved.

5.7 Hvis Køber ikke har bestemt en forsendelsesmåde på tidspunktet for transporten, sørger Sælger for at arrangere sædvanlig forsvarlig transport for Købers regning.

5.8 Når der er truffet aftale om levering hos Køber eller andet af Køber anvist sted, leveres varerne så nært brugsstedet, som lastvognen - efter chaufførens skøn - kan køre uden fare for at køre fast eller beskadige køretøj og omgivelser.

5.9 Udgifter til eventuel ventetid for aflæsning hos Køber eller andet af Køber anvist leveringssted debiteres Køber, ligesom Køber må dække de omkostninger, som følger af, at han ikke kan modtage varerne til aftalt leveringstid.

5.10 Merudgifter i anledning af ikke aftalt dellevering er for Købers regning.

FORCE MAJEURE

7.1 Sælger er ikke ansvarlig for forsinkelse i tilfælde af force majeure, herunder, men ikke begrænset til, arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, forsinkelse, kassation af større varepartier, restriktioner af drivkraft samt tillige i tilfælde af mangelfulde eller manglende leverancer fra underleverandør, uanset årsagen hertil.

7.2 I disse tilfælde udskydes rettidig levering til begivenhedens udløb, dog maksimalt 4 uger, efter hvilken frist begge parter skal være berettigede til at hæve handlen, uden at det skal betragtes som misligholdelse.

REKLAMATION OG MANGLER

8.1 For alle produkter fremstillet af Sælger garanterer Sælger for arbejds- og materialefejl, der ikke hidrører fra normal slitage i 24 måneder regnet fra leveringsdatoen. Reklamationsretten dækker dog ikke fejl og mangler opstået som følge af almindeligt slid og ælde, forkert eller usædvanlig betjening, overbelastning, mangelfuld vedligeholdelse samt ved forsøg på reparationer, justeringer og ændringer, der ikke er udført af Sælger eller med Sælgers skriftlige samtykke.

8.2 Det påhviler Køber straks ved leveringen at foretage sædvanlige undersøgelser af det leverede, herunder om mængden er korrekt, og om der er tydelige fejl og mangler. Reklamationer over at det leverede er mangelfuldt eller ikke kontraktmæssigt, som Køber har eller burde have konstateret ved undersøgelse af de leverede varer ved modtagelsen, skal ske skriftligt umiddelbart efter varens modtagelse og under alle omstændigheder senest 8 dage efter modtagelsen. Reklamationer skal klart beskrive, hvori manglen består samt billægges eventuelt billedmateriale.

8.3 Reklamationsretten er betinget af, at varen omgående og inden 14 dage efter fejlen er konstateret eller burde have været opdaget, tilsendes Sælger franko, idet krav herom dog senest skal være rejst inden 24 måneder fra leveringsdatoen.

8.4 Mangler, der burde have været opdaget i forbindelse med Købers undersøgelsespligt, kan ikke påberåbes efter udløbet af overstående frister.

8.5 Efter Sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, varen omleveret eller købesummen for det solgte krediteret Køber. Uanset hvilket leveringssted der måtte være aftalt i ordrebekræftelsen, vil en eventuel omlevering ske AB fabrik på en adresse i Danmark, jfr. i øvrigt betingelserne i pkt. 5.1.

ANSVARSBEGRÆNSNING

9.1 For krav, som vedrører Sælgers opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser, er Køber berettiget til erstatning for direkte tab med følgende begrænsninger:

9.1.1 Sælgers erstatningsansvar er begrænset til direkte skader/tab, og er – uanset årsag og uanset kravets art – begrænset til det beløb, der er faktureret for pågældende ydelse eller vare, der forårsagede skaden/tabet, eller er årsag til eller direkte forbundet med erstatningskravet.

9.1.2 Sælger er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig over for Køber for driftstab, tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anvendelse af det solgte eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om Sælger er blevet informeret om sådanne kravs mulighed.

9.1.3 Tab, udgifter eller omkostninger forbundet med at hjemtage, genbestille, reparere, bortfjerne eller træffe tilsvarende foranstaltninger med mangelfulde produkter eller produkter, hvori Sælgers produkter er gjort til en bestanddel, kan ikke gøres gældende over for Sælger. Sælger påtager sig intet ansvar som følge af Købers retsforhold over for tredjemand.

9.1.4 Sælger er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens produkterne er i Købers besiddelse. Sælger er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af Køber, eller på produkter, hvori disse indgår.

RETURVARER

10.1 Køber har ikke ret til at returnere varer og leverancer fra Sælger, medmindre dette forudgående og skriftligt er aftalt. Såfremt dette er aftalt, krediteres godkendte returvarer normalt med fradrag af 15 % af salgsprisen ekskl. moms ved franko-levering til Sælgers lager eller andet af Sælger anvist sted i Danmark.

10.2 Specialvarer, tilvirkede varer eller udstillingsvarer tages ikke retur.

10.3 Standard vare solgt i webshop tages retur 30 dage fra modtagelse af varen

PRODUKTANSVAR

11.1 Sælger skal af Køber holdes skadesløs i den udstrækning, Sælger pålægges ansvar over for tredjemand for sådan skade eller sådant tab, som Sælger efter pkt. 9 ikke er ansvarlig for over for Køber.

11.2 Bliver Sælger sagsøgt af tredjemand i anledning af produktansvar, accepterer Køber at kunne blive adciteret under sagen eller sagsøgt ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler sagen.

11.3 Sælger er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

ALTERNATIVT:

11.1 For produktansvar hæfter Sælger og/eller er ansvarlig i overensstemmelse med dansk rets bestemmelser om produktansvar. Køber skal straks underrette Sælger, hvis tredjemand gør produktansvar gældende over for Køber. I det omfang intet andet følger af ufravigelige regler, er Sælger ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab.

Bliver Sælger sagsøgt af tredjemand i anledning af produktansvar, accepterer Køber at kunne blive adciteret under sagen eller sagsøgt ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler sagen.

TEGNINGER OG BESKRIVELSER

12.1 Alle specifikationer og oplysninger om vægt, dimension, kapacitet, pris, tekniske og andre data anført i kataloger, datablade, annoncer, billedmateriale og prislister er omtrentlige og alene vejledende. Sådanne oplysninger er derfor kun bindende i det omfang, disse udtrykkeligt er gengivet i ordren, eller der specifikt henvises til dem.

12.2 Såfremt konstruktion eller specifikationer m.v. for et af Sælger solgt produkt måtte blive ændret forinden leveringstidspunktet, er Sælger berettiget til at levere produktet med de(n) nu herefter gældende konstruktion og specifikationer m.v., såfremt produktet – efter en objektiv vurdering – ikke er blevet forringet herved. Det samme gælder med hensyn til produktets ydre fremtræden, herunder farve.

12.3 Alle fremsendte tegninger og beskrivelser forbliver Sælgers ejendom og må ikke uden tilladelse kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til tredjemands kundskab.

Såfremt Køber – for at kunne gennemføre projektet – har behov for tegninger og dokumentation, kan parterne forudgående skriftligt aftale, at Sælger udleverer tegninger og dokumentation, der er nødvendige for at sætte Køber i stand til at opstille, igangsætte, drive og vedligeholde leverancen. Uden samtykke fra Sælger må denne information ikke anvendes til andet end det, der var formålet ved overdragelsen. Dog forlanger Sælger, at informationen forbliver fortrolig.

12.4 Sælger forbeholder sig ret til at videregive eventuelle af Køber til Sælger udleverede tegninger og tekniske specifikationer til underleverandører, i det omfang dette er nødvendigt til opfyldelsen af leverancen.

TVISTER

13.1 Enhver uoverensstemmelse mellem parterne, der ikke kan bilægges ved forhandling, skal forelægges Herning Byret under anvendelse af dansk ret.

Såfremt én eller flere bestemmelser i disse salgs- og leveringsbetingelser senere måtte blive erklæret ugyldige, skal dette ikke påvirke aftalens gyldighed og de øvrige bestemmelser, som skal forblive gældende, og eventuelle ugyldige bestemmelser skal udfyldende fortolkes ud fra aftalens og den ugyldige bestemmelses formål.